Pulirapid 750 ml na rez a vodní kámen

Výrobca: Madel , Kategória: Ostatné príslušenstvo
Kód tovaru: VVT418763

Všetko o produkte

Technické parametre MADEL Pulirapid na hrdzu a vodný kameň, 750 ml

Ostatné parametre
Kategória Príslušenstvo k práčke / umývačke riadu
...

Zistiť dostupnosť

Všetko o produkte

Technické parametre MADEL Pulirapid na hrdzu a vodný kameň, 750 ml

Ostatné parametre
Kategória Príslušenstvo k práčke / umývačke riadu
Výrobca MADEL
Kategória Výpredaj 2018 MADEL

Dôležité bezpečnostné upozornenia: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁDZANIE: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (254 774 166). P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečného odpadu.

  • Doplňujúce informácie na etikete: - Iné informácie: Označovanie na štítku pre širokú verejnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch: menej ako 5 %: neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne látky, fosfonáty, parfumy, LIMONENE.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Rozmery výrobku
Šírka výrobku 9.6 cm
Výška výrobku 28.5 cm
Hĺbka výrobku 5.7 cm
Hmotnosť výrobku 0.9 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 9.6 cm
Výška balenia 28.5 cm
Hĺbka balenia 5.7 cm
Váha balenia 0.9 kg
Více informací Méně informací