Finish Quantum Max 60 tablet

Kód tovaru: GORFINISH60TAB

Finish Quantum Max si poradí se vším, co mu přijde do cesty. Jeho účinné složení s PowerBall zaručuje naší nejlepší čistotu a lesk pro vaše nádobí a navíc pomáhá chránit proti usazování vodního...

Zistiť dostupnosť

Finish Quantum Max si poradí se vším, co mu přijde do cesty. Jeho účinné složení s PowerBall zaručuje naší nejlepší čistotu a lesk pro vaše nádobí a navíc pomáhá chránit proti usazování vodního kamene ve vaší myčce.

 • Odstranění nejsilnějších nečistot
 • Funkce předmáčení
 • Odstranění čajových skvrn
 • Funkce soli
 • Funkce leštidla
 • Síla odstraňující mastnotu
 • Účinnost při nízkých teplotách
 • Ochrana filtru
 • Ochrana myčky proti vodnímu kameni
 • Ochrana sklenic
 • Ochrana stříbra
 • Posilovač lesku

Bezpečnostní upozornění:

 • HH225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
 • H301 Toxický při požití.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H311 Toxický při styku s kůží.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H331 Toxický při vdechování.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo
 • dýchací potíže.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H370 Způsobuje poškození orgánů.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P280 Používejte ochranné brýle.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
 • vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Ďalšie parametre
Typ umývacieho prostriedku tablety, kapsule
Rozmery výrobku
Hmotnosť výrobku 1.0 kg
Rozmery balenia
Šírka balenia 16.0 cm
Výška balenia 4.5 cm
Hĺbka balenia 24.3 cm
Váha balenia 1.0 kg
Více informací Méně informací