Bazénová chémia Marimex Super Chlor Šok 2x 0,9 kg set

59% zľava
59%
Výrobca: Marimex , Kategória: Chlórová chémia
Kód tovaru: MAR11301306

Sada přípravků Aquamar Chlor Super a Chlor Shock slouží k dokonalému vyčištění bazénové vody. Vyplavuje řasy,ničí většinu bakterií a virů. Obsah balení 2x0,9kg.

27.90 €

Ušetríte: 59 % = 16.50 €

Naša cena s DPH:

11.40

Termíny doručenia a vyzdvihnutie:
IHNEĎ k odoslaniu, u vás už 25.1.Dostupnosť na výdajniach
ks

Vložiť do košíka

Marimex AquaMar Super Shock, 2× 0,9 kg


V chlórovej vode dochádza k rýchlejšiemu šíreniu mikroorganizmov a tvorbe rias. Poraďte si už s narastenými riasami pomocou dvojzložkového prostriedku Marimex AquaMar Super Shock, ktorý spoľahlivo zvládne odstrániť aj čierne riasy. Po nasypaní pozdĺž stien bazéna sa vytvoria bublinky, ktoré stúpajú k hladine a nabaľujú na seba vzniknuté riasy. Tie potom odstráni skimmer a voda bude opäť čistá a vhodná na kúpanie. Produkt je vhodný pre vírivky, ale aj nadzemné či zapustené bazény so sladkou aj slanou vodou.


Dôležité upozornenie: Marimex Chlor Shock 0,9 kg Nebezpečné látky: Chlórnan vápenatý INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI:


 • H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant
 • H302 Zdraviu škodlivé pri požití
 • H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie zraku
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
 • H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy
 • EUH031 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE:


 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, teplými povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P220 Uchovávajte oddelene od odevov a iných horľavých materiálov.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.
 • P271 Používajte len  vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
 • P405 Skladujte uzamknuté.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.


Marimex Chlór Super 0,9 kg INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI:


 • Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008

AQuaMar Super Shock je superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublinky stoupající k hladině strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer.

Dávkování:

 • před použitím přípravku zkontrolujte hodnoty pH vody (6,8 až 7,2) a vypněte filtraci
 • Chlor Super nasypte po obvodu bazénu, blíže ke stěnám 200g/10 000 l
 • poté po aplikaci Chloru Super použijte Chlor Shock 13 g na 1 m3 vody


Obsah balení:

 • AQuaMar Chlor Super 0,9 kg
 • AQuaMar Chlor Shock 0,9 kg

Důležité upozornění: AQuaMar Chlor Shock 0,9 kg
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
H272 Může zesílit požár; oxidant H302 Zdraví škodlivý při požití H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H400 Vysoce toxický pro vodní organismy EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami


* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
 • P405 Skladujte uzamčené
 • P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. * AQuaMar Chlor Super 0,9 kg
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
 • Látka není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dokumentácia k tomuto produktu

Záruka 24 mesiacov
Ďalšie parametre
Báza chlórová
Typ použitia šokový
Určenie proti riasam
Rozmery výrobku
Rozmery balenia
Šírka balenia 21.0 cm
Výška balenia 11.5 cm
Hĺbka balenia 26.1 cm
Váha balenia 2.1 kg
Více informací Méně informací